תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
כללי
1. ברוכים הבאים לאתר SAF CLASSROOM המספק פלטפורמה לרכישת קורסים וסדנאות און-ליין עבור מעצבים, אדריכלים' הום סטייליסטים ואנשי מקצוע בתחום.
2. הקורסים והמוצרים הנלווים הנם בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן:
3. האתר הנו הרחבה של אתר האינטרנט "saf.co.il" ומופעל על ידי החברות פתרונות בקליק בע"מ - ח.פ: 513995340 וגלובתא יזמות באינטרנט בע"מ ח.פ 515417269. ליצירת קשר עם הנהלת האתר ניתן לפנות בכל נושא ל [email protected] (להלן:  "האתר" ו/או "מפעילי האתר").
4. תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש").
5. כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.
6. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
7. הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.
8. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.
9. האתר רשאי להציע, להחליף ולשנות מבצעים והטבות וכמו כן, רשאי בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת וכי לא תינתן האפשרות לכפל מבצעים אלא אם יצוין אחרת על ידי מפעילי האתר.
10. הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.
11. סרטוני הדרכה, תמונות והצגת המוצרים הינם לשם המחשה בלבד ואינם מחייבים את מפעילי האתר. אין מפעילי האתר מתחייבים לתוצאות, אלא להעברת תכנים עבור אנשי מקצוע ביניהם מעצבים, אדריכלים והום סטייליסטים.
12. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממפעילי האתר.
13. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (לעיל ולהלן: ("הלקוח") מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.
14. הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר.
15. הלקוח מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. 
16. על מנת לבצע רכישה באתר, על הלקוח לבצע תהליך מילוי פרטים במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, לשם  החיוב הכספי בגין התמורה הנרכשת.
ביצוע הזמנה ואספקת קורס
17. מפעילי האתר מציעים קורסים, סדנאות, קבצים, ספרי לימוד ומוצרים משלימים עבור אנשי מקצוע בתחום אדריכלות, עיצוב פנים, הום סטיילינג וכדומה.
18. עם רכישת קורס, יקבל הלקוח קישור לצפייה בקורס ו/או בסדנה וכמו כן, יקבל הלקוח קישור להורדת קבצי עזר למחשבו האישי.
19. תכני הקורס במלואם יעלו דרך מערכת האתר.
20. עם רכישת קורס, יקבל הלקוח פרטי גישה למערכת האתר וללקוח תהא גישה לתכני הקורס למשך מספק חודשים, כפי שמפורט בעמוד הקורס הרלוונטי ולבעלי האתר שיקול הדעת הבלעדי לקבוע ו/או לשנות סעיף זה מעת לעת.
21. בעת רכישת כל קורס רשאים מפעילי האתר לספק סדנה נוספת ללא עלות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי (להלן: "סדנה במתנה"). במידה ומפעילי האתר יספקו ללקוח סדנה במתנה, אין באפשרות הלקוח לבקש להחליף סדנה זו או להזדכות עליה..
22. למפעילי האתר שיקול הדעת הבלעדי בבחירת הסדנה אותה יספקו ואין הדבר נתון למשא-ומתן.
23. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להקנות הנחה ללקוח אשר רכש מספר קורסים ו/או סדנאות, או מכל שיקול אחר.
24. בביצוע הזמנת קורס באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כמו שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ת"ז ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת מפעילי האתר לא יוכלו להבטיח את ביצוע ההזמנה ומסירת התוכן כראוי.
25. יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילת האתר עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע אשר יימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני ו/או סמס בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים מטעם האתר ומפעיליו. 
26. במעמד ביצוע ההזמנה יבצעו מפעילי האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי הרוכש, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
27. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעילי האתר יקבלו אישור מהגורם הרלבנטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה.
28. ההזמנה תרשם במחשבי מפעילי האתר ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה מייד בסמוך לסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות הלקוחות.
29. המשתמש באתר יקבל חשבונית עבור ביצוע התשלום לאחר ביצועו לחשבון האמייל אותו הזין במעמד הרכישה.
30. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מפעילי האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מפעילי האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מפעילי האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.
31. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
32. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
33. רכישת הקורס על ידי הלקוח מקנה הרשאה לשימוש בקורס לאדם בודד בלבד ואין להעביר את הרשאת השימוש ו/או את פרטי הגישה לקורס לאחרים. במידה ומפעילי האתר יגלו כי לקוח העביר את פרטי הגישה לקורס – המנוי של הלקוח יבוטל ללא החזר כספי וינקטו כנגדו הליכים משפטיים!
34. ככל והלקוח מעוניין ברישיון זוגי או רב-משתמשים, עליו לקבל אישור בכתב ממפעילי האתר או לרכוש מספר רישיונות, בהתאם למספר המשתמשים המבוקש.
35. מפעילי האתר יספקו ללקוח פרטי גישה אישיים למערכת הקורס באתר שם יעלו כל התכנים.
36. עם קבלת פרטי הגישה למערכת האתר לדואר האלקטרוני של הלקוח, הלקוח יהיה חשוף לתוכן הקורס וללקוח תהיה גישה לקורס לתקופה מוגבלת כפי שמופיע בעמוד הרכישה של הקורס.
37. מיד עם השלמת הרכישה של הקורס, יקבל הלקוח אישור הזמנה ואת פרטי הגישה לקורס  במערכת האתר לדואר האלקטרוני אשר הוזן במעמד הרכישה.
38. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, מפעילי האתר לא יוכלו להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שפרטי הגישה לקורס יגיעו ליעדם.
39. על הלקוח מוטלת האחריות לבדוק את אישור ההזמנה שנשלח בדואר האלקטרוני שמסר בכדי לוודא שאין טעות בהזמנה. לא תתקבל כל טענה כי הוזמן משהו שונה מתוכן אישור ההזמנה.
40. מפעילי האתר יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש בעמוד, או כאשר הפריע המשתמש לפעילותה התקינה של המערכת.
מדיניות ביטולי עסקה
41. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: "החוק").
42. על המזמין היכולת לבטל את העסקה שביצע, הזיכוי יבוצע בכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה. הזיכוי יתבצע במקרים ובתנאים הבאים:
43. ככל ולקוח יהיה מעוניין לבטל את ההזמנה של הקורס בטרם קיבל את פרטי הגישה לקורס במערכת האתר, ביטול ההזמנה יהיה כרוך בעמלת דמי טיפול של 5% או 100 ₪, הזול מבניהם בתוך 14 ימי עסקים מיום ההזמנה, זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
44. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלחו פרטי הגישה לקורס במערכת האתר אל הלקוח לא יינתן זיכוי כספי.
45. יובהר, כי לקוח אשר קיבל את פרטי הגישה לקורס ו/או פתח את הקורס במערכת האתר יחשב כמי שנחשף לתוכנו ולכן נחשב כמי שפתח את המוצר.
46. לא ניתן לזכות עסקאות אשר נעשו באמצעות כרטיסי דיירקט (דביט) והזיכוי יתבצע באמצעות העברה בנקאית.
47. הודעה על ביטול עסקה תתבצע באמצעות דוא"ל: [email protected]
קנין רוחני
48. מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר והקורס, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, וכן במוצרים הנשלחים ללקוח לרבות עיצובים ותכניהם הינם בבעלות האתר בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.
49. אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר ו/או הקורס.
50. הקורס, דומיין האתר, האתר, שם המותג, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכו' - הם כולם רכוש של מפעילי האתר ושותפיהם בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתם בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו כן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעילי האתר נתנו את הסכמתם לכך, בכתב ומראש ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי. כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינם הרוחני של בעלי המותג ו/או של צד ג' שהוא שאישר את השימוש בהם להם או למי מטעמם.
51. לצרכי הגנה על קניינם הרוחני ועל תכניהם של מפעילי האתר, הלקוח מסכים כי מפעילי האתר יתירו לו כניסת משתמש לתכני הקורס מכתובת IP אחת (או יותר, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר).
52. יובהר, כי כלל התכנים בקורסים אשר נמכרים על ידי מפעילי האתר הינם קורסים בלעדיים וייחודים אשר נבנו על ידי מפעילי האתר ושותפיהם ולטובת הלקוחות שלהם בלבד. ברכישת הקורס, הלקוח מתחייב לשמור על סודיות התכנים בקורס ולא לעשות בהם שימוש מסחרי.
הפסקת הפעילות באתר ובמכירת הקורס
53. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי את הפעילות באתר ו/או במכירת הקורס ו/או לביטול הזמנה של לקוח.
54. במידה ובוטלה הזמנה על פי החלטת האתר, יזוכה הלקוח במלוא הסכום אותו שילם.
55. ככל והאתר יפסיק את פעילותו ו/או תבטל הזמנה מסוימת של לקוח, בגין טעות בתיאור המוצר, מחיר שגוי ו/או כל סיבה שהיא, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי ממפעיליו. לחילופין ולפנים משורת הדין, רשאי מפעילי האתר לאשר את תנאי העסקה החדשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
שונות
56. תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון: טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב יד וכו'). הם חלים על השימוש באתר גם ברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
57. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת של 30 ימים. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
58. האתר עושה ככל שיכול לדאוג שהמידע שמופיע באתר ו/או בקורס יהיה המידע המדויק ביותר אבל יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב אי דיוקים מסוימים או טעויות והאתר לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן, ט.ל.ח.
59. כל התנהגות ו/או התנהלות של מפעילי האתר לטובת משתמש האתר מחוץ לגבולות שימוש האתר ובניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור מצידם על האמור בתקנון זה.
60. במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר ו/או בקורס, יפעלו מפעילי האתר לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדם בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.
61. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
62. האתר אינו אחראי לפעולות ו/או נזקים אשר יגרמו ללקוחות אשר רכשו קורס ו/או מוצר אחר ומובהר בזאת, כי הקורס הינו בגדר ייעוץ בלבד ולא מחייב את מפעילת האתר בכל דבר ועניין, הקורסים המובאים באתר משמשים העשרה והשלמה לימודית עבור העוסקים בתחומי האדריכלות, עיצוב פנים ויוצא באלה. תכני הקורסים נועדו להעשיר ידע ואינם נועדו כדי להכשיר את רוכש הקורס למקצוע האדריכלות ועיצוב הפנים.
63. הלקוח מצהיר, כי הינו מודע לכך שכל פעולה ו/או עסקה ו/או החלטה שיקבל, בין אם בעקבות הקורס ובין לאו, הינה בגדר אחריותו הבלעדית של הלקוח ומפעילי האתר לא ישאו באחריות בגינם.
64. הלקוח מצהיר, כי הוא מודע לכך שהקורס מספק מידע כללי, ואינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני ומקצועי על ידי איש מקצוע. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, בשירותי האתר ובקורס ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח.
65. המחירים בקורס כוללים מע״מ על פי הדין ויובהר, כי המחיר הסופי הינו המחיר אשר יופיע בעמוד הזנת פרטי האשראי.
66. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט המחוזי בתל אביב.